Ceník poštovného:

ZÁSILKOVNA ČR balík do 5kg/70cm 79 Kč
ZÁSILKOVNA Slovensko balík do 5kg/70cm 109 Kč
-------------------------------------------
PPL ČR standardní balík 109 Kč
PPL Slovensko do 31,5kg 199 Kč (7,50 €)
--------------------------------------------
ČESKÁ POŠTA balík na poštu 140 Kč
ČESKÁ POŠTA balík do ruky 160 Kč
ČESKÁ POŠTA nadrozměrný balík 449 Kč

Dodavatel autodílů:

Jméno: Autodíly AUTORYKL s.r.o.

IČO: 04616561

DIČ: CZ04616561

Adresa provozovny: Drátovenská 361, 735 51 Bohumín-Pudlov

Email: eshop@autorykl.cz

Telefon: +420 596015634

 

Bankovní spojení - KB: 115-1655320237/0100

IBAN-CZ

BIC-SWIFT –KOMBCZPPXXXXX

 

tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro E-shop: www.nahradnidily-skoda.cz

 

I.

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). V případě, že je smluvní stranou Kupní smlouvy Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ směřujícími k ochraně Spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že je v textu těchto VOP Kupující označen jako Spotřebitel, má se za to, že dané ujednání je platné jen v případě spotřebitelských smluv.

 

II.

Vymezení některých pojmů

 • Spotřebitel – fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
 • Prodávající – podnikatel, který Kupujícímu prodává výrobky nebo poskytuje služby, v tomto případě Společnost.
 • Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila objednávku
 • Společnost – Autodíly AUTORYKL s.r.o, IČO: 04616561 se sídlem: Drátovenská 361, 73551 Bohumín-Pudlov
 • E-shop – webová stránka Společnosti: www.nahradnidily-skoda.cz, která umožňuje Kupujícímu vyplnit objednávku na formuláři a zaslat ji Společnosti prostřednictvím Internetu
 • ObčZ – zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy
 • ObchZ – zákon č.513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy
 • Kupní smlouva – a) Je-li Kupujícím Spotřebitel, jedná se o kupní smlouvu uzavřenou v souladu s VOP ve smyslu § 2079 a násl. ObčZ,

b) Není-li Kupujícím Spotřebitel, jedná se o kupní smlouvu uzavřenou v souladu s VOP ve smyslu § 409 a násl. ObchZ

 • Všeobecné Obchodní Podmínky (VOP) – tento dokument, který obsahuje 13 stran
 • Zboží – veškeré výrobky, které jsou určeny k nabídce Kupujícímu a jsou předmětem Kupní smlouvy. Jedná se zejména o nové i použité náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva
 • Ceník – ceník Zboží platný ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněn na E-shopu. Společnosti si vyhrazuje právo na změnu cen v Ceníku. Ceny jsou platné do vyprodání zásob.
 • Kupní cena – cena určená Ceníkem, který je platný v okamžiku učinění objednávky a kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní ceny jsou uvedeny vč. DPH a nezahrnují náklady na přepravu (viz čl.IV VOP)

Všechna OEM čísla u neoriginálních výrobců uváděná u jednotlivých náhradních dílů mají pouze infomativní charakter a jsou zveřejňována za účelem srovnání.

 

III.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvu lze uzavřít třemi způsoby:

 

a) ústně osobní návštěvou na pobočce nebo telefonicky – Kupující ústně učiní objednávku a Společnost ji ústně odsouhlasí,

b) písemně e-mailem nebo prostřednictvím E-shopu – učiněním písemné objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Společností,

c) konkludentně – kombinace písemné nebo ústní objednávky Kupujícím a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení Společností.

 

2. Podmínky Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu:

 

a) Vystavení zboží na E-shopu není nabídkou, jedná se pouze o výzvu k podání nabídek/objednávek. Fotografie Zboží na E-shopu jsou pouze ilustrační a skutečná podoba Zboží se s nimi nemusí zcela shodovat. Objednávku Kupující zasílá Prodávajícímu prostřednictvím objednávkového systému nacházejícího se na E-shopu. Bezodkladně po doručení této objednávky Prodávajícímu bude Kupující informován e-mailem o tom, že objednávka byla doručena s tím, že tato zpráva nemá povahu potvrzení objednávky, ale je pouze informací o doručení objednávky a na vznik Kupní smlouvy nemá vliv. Vlastní Kupní smlouva je uzavřena písemným přijetím objednávky Kupujícího Prodávajícím. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním odesláním objednávky Společnosti, a má možnost se s nimi seznámit,

 

b) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Po dohodě smluvních stran je možné kupní smlouvu uzavřít i v cizím jazyce srozumitelném oběma smluvním stranám,

 

c) Uzavřenou Kupní smlouvu, resp. příslušný daňový doklad Prodávající archivuje v elektronické podobě, nejdéle však po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, a to za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná,

 

d) Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání v E-shopu,

 

e) Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupujícího vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dal do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na „Odeslat objednávku“,

 

f) Není-li Kupujícím Spotřebitel, návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto návrhem,

 

g) Společnost neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění. Pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

 

h) Tyto VOP jsou zobrazeny v textové podobě na webových stránkách E-shopu v sekci Obchodní podmínky a je tak Kupujícímu umožněno, aby se s nimi seznámil, případně je archivoval,

 

i) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku po uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá,

 

j) Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

IV.

Kupní cena

 1. Všechny ceny jsou smluvní. V E-shopu jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny. V případě zjevné chyby v ceně (chyby v psaní, počtech, technické chyby atd.), kterou se rozumí zejména cena, která je nižší než cena obvyklá, za kterou je dané zboží v době uzavření smlouvy nabízeno, si Prodávající vyhrazuje právo tuto cenu opravit, tzn. jednostranně změnit v tomto ohledu obsah Kupní smlouvy. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o této změně neprodleně po jejím zjištění. V případě, že kupující nebude mít zájem o koupi Zboží za opravenou cenu, je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit do 1 dne ode dne, kdy mu byla oprava ceny oznámena.
 1. Kupní ceny uvedené na E-shopu jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikační prostředky na dálku. Náklady na dopravu v uvedených Kupních cenách zahrnuty nejsou a jsou Kupujícímu vyčísleny zvlášť.

Zboží je zasíláno

1) kurýrní službou PPL za následujících podmínek:

 • Česká republika:

balík do 40 kg – 99 Kč vč. DPH + 30 Kč doběrečné

balík do 40 kg - atypická/nadrozměrná zásilka  – 350 Kč + 30 Kč doběrečné

Při dodání na soukromou adresu přepravce zaručuje telefonické vyrozumění a dohodu o přesném čase a místu předání zásilky.

 • Slovenská republika:

balík do 15 kg – 270 Kč + 30 Kč doběrečné

Přeprava se hradí dopravci v EUR dle denního kurzu €/Kč.

 • Ostatní země:

viz ceník přepravy PPL uvedený na stránkách této přepravní společnosti

(ceník je uveden bez 21% DPH) platný v okamžiku učinění objednávky.

 1. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet Společnosti. To neplatí v případě, že Kupující zvolil jako způsob úhrady Kupní ceny dobírku. Povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány.
 1. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny je Společnost oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení. Svůj souhlas s tímto úrokem z prodlení potvrzuje Kupující podpisem faktury/dodacího listu ohledně dodaného Zboží.
 1. Pokud jsou na E-shopu uvedené akční ceny, jsou tyto ceny platné pouze po dobu časově vymezenou.
 1. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem Prodávajícího.

2) Českou poštou za následujících podmínek:

Balík na poštu - přeprava balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice     115 Kč + 35 Kč dobírka

 • Zákazník si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí
 • Garance možnosti vyzvednutí na zvolené poště již následující pracovní den
 • Avízování prostřednictvím SMS a/nebo e-mailem je nedílnou součástí služby

Balík do ruky - přeprava balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice        130 Kč + 35 Kč dobírka

 • Balík je doručen na konkrétní adresu zákazníka
 • Garance doručení 1-2 dny
 • Avízování prostřednictvím SMS a/nebo e-mailem je nedílnou součástí služby

Balík do ruky/na poštu - nadrozměrný balík do 50Kg                                                 300 Kč + 35 Kč dobírka

 • Určeno pro přepravu velkých karosářských dílů - blatník, nárazník, chladičová stěna, kryt motoru, kapota apod. 
 • Balík je doručován na poštu nebo na konkrétní adresu zákazníka
 • Garance doručení 1-2 dny
 • Avízování prostřednictvím SMS a/nebo e-mailem je nedílnou součástí služby     

                                                                                                                           

V.

Ochrana osobních údajů

 1. Pro nakupování v E-shopu je nutné, aby Kupující sdělil tyto osobní údaje:

a) Fyzická osoba:

Jméno a příjmení

Adresa dodání

Email

Telefonní číslo

b) Právnická osoba:

Název společnosti

Sídlo

IČO

DIČ

Telefonické spojení

 

Poskytnutí výše uvedených údajů je podmínkou pro platné a účinné uzavření Kupní

smlouvy. Změna uchovávaných osobních údajů Kupujícího je možná po přihlášení

Kupujícího do jeho klientského účtu nebo na základě e-mailové, telefonické či

písemné žádosti Kupujícího.

 

 1. Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji Kupujícího bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky. V případě Kupujících – fyzických osob se Prodávající zavazuje nakládat s osobními údaji zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající shromažďuje osobní údaje Kupujících zejména za účelem splnění Kupní smlouvy.
 1. Zasláním objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy, mimo jiné předání osobních údajů příslušnému dopravci a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejména pro případné zasílání obchodních sdělení, sms či telemarketing).
 1. Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů Kupujících a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, vč. práva na jejich opravu a další práva vyplývající ze souvisejících právních předpisů. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů Kupujících přechází na právní nástupce Prodávajícího.

VII.

Dodací podmínky

 1. Osobní odběr

Osobní odběr je možný v místech nabízených Prodávajícím. Zboží může převzít pouze Kupující. Kupující se musí dostatečně identifikovat a prokázat svou totožnost.

 1. Zaslání přepravní společností

a) Doba dodání je na E-shopu uváděna pouze orientačně a jedná se o předpokládaný termín předání Zboží dopravci, případně předpokládaný termín, kdy bude Zboží připraveno k osobnímu odběru. Pokud Prodávající nebude schopen dodržet předpokládaný termín, je povinen na tuto skutečnost Kupujícího vhodnou formou upozornit a to buď telefonicky nebo e-mailem. V případě, že Kupující nebude souhlasit s termínem odlišným od termínu původně předpokládaného, je oprávněn od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit do 1 dne ode dne, kdy byl o změně termínu dodání vyrozuměn.

b) Prodávající není povinen odeslat zboží do doby než mu bude uhrazena Kupní cena. To neplatí v případě platby dobírkou.

c) Kupující je povinen Zboží před převzetím od přepravce zkontrolovat, a to zejména ve vztahu k tomu, zda nebylo Zboží při přepravě poškozeno. V případě poškození Zboží při přepravě nesmí být Kupujícím převzato a Kupující je povinen sepsat s přepravcem reklamační protokol. V případě nesplnění této povinnosti nebude na pozdější reklamace brán zřetel.

d) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku Kupujícímu pokud si Kupující nevyzvedne předchozí objednávku či si odmítne objednávku převzít.

VIII.

Reklamace

 1. Ustanovení tohoto článku VOP se použijí výlučně v případě spotřebitelských smluv, tj smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Spotřebitelem.
 1. Prodávající upozorňuje, že Kupující je povinen užívat Zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Dále upozorňuje, že Zboží je určeno výhradně pro montáž odborným servisem. Neodborná manipulace se Zbožím, neodborné zásahy nebo nedostatečná péče o Zboží může způsobit neuznání reklamace ze strany Prodávajícího. Nárok na uplatnění reklamace daného Zboží však tímto ustanovením není nijak dotčen.
 1. Práva z vadného plnění nelze uplatnit zcela nebo z části zejména v případech: mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče, používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem, Zboží bylo poškozeno živly, Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

 1. V případě zjištění vady je Kupující povinen bez zbytečného odkladu uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí.

 

 1. Kupující je povinen předat reklamované zboží kompletní, tj. vč. veškerých součástí, příslušenství a dokumentace. V případě odesílání Zboží je Kupující povinen zboží zabalit a způsob přepravy zvolit tak, aby nedošlo k dalšímu poškození Zboží.

 

 1. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části Zboží, jiné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím. Spolu se zbožím je nutné zaslat vyplněný reklamační protokol, který si můžete stáhnout ve formátu .xslx nebo formátu pdf. reklamační protokol [XLSX], reklamační protokol [PDF]

 

 1. Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu ObčZ je doklad o zakoupení (paragon, faktura). Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 

 1. O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 

         9. U určitých reklamcí si dodavatel/výrobce vyhrazuje právo požadovat přistavení vozidla za účelem objekivního posouzení všech možných příčin vzniku poškození dodaného zboží/náhradního dílu.

 

         10. Záruční doba výrobků je zákonem obecně stanovena na 24 měsíců. U některých výrobků je však výrobcům (nikoliv prodejcům) dána možnost záruční dobu krátit s ohledem na omezenou životnost výrobku. Do této kategorie patří např. žárovky, zářivky, baterie apod. Výrobci jsou povinni na výrobku, obalu či přiložené dokumentaci tuto skutečnost spotřebitelům sdělit. Záruční doba je poté rovna době, kterou výrobce uvádí. Většinou se jedná o uvedení počtu hodin svícení apod. Není-li na výrobku, obalu či přiložené dokumentaci tato hodnota uvedena, činí záruční doba zákonem stanovených 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným užívání, (§ 619 odst.2 občanského zákoníku).

 

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE KOMPRESORŮ

Záruka bude zamítnuta v případě, že kompresor je zaslán bez kopie prodejního dokladu, kopie faktury za opravu, kde bude uvedeno, že montáž byla provedena následujícím způsobem:

 

1.Výměna vysoušeče

2.Výměna všech použitých částí (expanzní tryska, expanzní ventil atd.)

3.Vypláchnutí/vyčištění všech částí, které nebyly vyměněny

4.Doplnění odpovídajícího množství předepsaného oleje

Občas bývá Kompresor dodán bez oleje a v takovém případě před instalací náleží doplnit chybějící množství. V případě reklamace musí být všechny procesy spojené s výměnou kompresoru (součásti, práce) zdokumentovány na konečném dokladu, který je nutno doložit (originál).

 

IX.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnost smluvních stran se řídí ohledně práv z vadného plnění příslušnými ustanoveními ObčZ, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č.89/2012 Sb. ObčZ.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Nemá-li věc vady vyjmenované výše, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 3. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 5. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 6. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. 

X.

Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (přes E-shop), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, v případě, že předmětem smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží). Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
 2. V případě, že si Spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
 3. Pro odstoupení od Kupní smlouvy využije Spotřebitel vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od Kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího eshop@autorykl.cz.
 4. V případě, že Kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou Kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 6. Na Kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.
 7. Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 ObčZ nemá zejména, v případě smluv o:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
 • dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Vrácené zboží NELZE zasílat na dobírku, balík na dobírku nebude převzat!!!

9. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

10. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u Zboží označeného pojmem „Není skladem“ v případě, že Zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující toto před samotným vznikem Kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet.

11. Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže

12. Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

13. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

XI.

Vratná záloha

1. Veškeré vratné díly musí být vráceny do 14 kalendářních dnů (po předchozí písemné dohodě s dodavalelm může být individuálně prodloužena).

2. Vratný díl musí být vrácen nepoškozen, očištěn a v původním obalu se všemi záslepkami a štítkem výrobce např. TRW.

3. Finanční hotovost bude vrácena po potvrzení správnosti vratného dílu výrobcem a to cca. do 30 kalenářních dnů převodem na účet zákazníka.

XII.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

XIII.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Prodávající ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele sděluje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zpotředdkovaného výrobku nebo vcně příslušný, ke Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudnireseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

XIV.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Momentem uzavření Kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného Zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást všech Kupních smluv uzavřených mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016 a jsou platné až do doby jejich případné změny ze strany Prodávajícího. Zároveň se těmito VOP ruší předchozí znění VOP včetně jejich příloh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

 

Autodíly AUTORYKL s.r.o.

Drátovenská 361

73551 Bohumín-Pudlov

 

Odstoupení od smlouvy

Oznamuji/Oznamujeme Vám, že tímto ve smyslu ust.§ 1829 zákona č. 9/2012 Sb. ObčZ, odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu následujícího zboží:

Název zboží……………………………………………………………………………………………………….

Č. dílu.............................................................................................

Č. faktury.......................................................................................

 

Zboží bylo objednáno dne……………………. a doručeno dne ………………………………..

 

Kupující:

Jméno a příjmení:…………………………………….

Adresa:…………………………………………………….

Č. účtu ..............................................................................

 

Podpis……………………………………………………..

 

V …………………………………..dne………………………..

NEWSLETTER

Přihlášení k odběru novinek

NEWSLETTER
TecDoc Inside

Zde prezentovaná data, zejména celá databáze, nesmějí být kopírovány. Je zakázáno data nebo celou databázi bez předchozího svolení společnosti TecDoc rozmnožovat, rozšiřovat a/nebo toto jednání umožnit třetí osobě. Porušení zakládá neoprávněný zásah do autorského práva a bude stíháno.